Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula všeobecných obchodných podmienok
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP", alebo tiež "všeobecné obchodné podmienky") upravujú vzťahy pre dodávky predmetu plnenia (tovaru a služieb) medzi na jednej strane firmou SMARTCORE s.r.o. (ďalej len "dodávatel"') a na druhej strane odberateľom, pričom sú záväzné pre celý obchodný styk medzi uvedenými stranami. Písomne a zmluvne upravené podmienky, ktoré sú odlišné od týchto VOP majú pred týmito VOP prednosť.
 
Vznikom právne záväzného aktu mezi dodávateľom a odberateľom vo forme písomnej, a / alebo elektronickej, ktorý smeruje k vzniku, zániku, obmedzeniu, alebo zmene prislúchajúceho zmluvného, alebo právneho vzťahu a / alebo súvisiaceho aktu medzi týmito stranami, prehlasujú obe strany, že akceptujú vznik vzájomného zmluvného vzťahu mezi dodávateľom a odberateľom za účelom realizácie predmetu plnenia, pričom prislúchajúci režim sa bude riadiť podľa obchodného zákonníka. V prípade, kedy je odberateľ zároveň konečným spotrebiteľom predmetu plnenia, riadi sa tento vzťah občianskym zákonníkom. Vznik dohodnutého záväzkového vzťahuje vždy nevyhnutne a bezpodmienečne podmienený prijatím objednávky dodávateľom od odberateľa.Ak by sa niektoré ustanovenia týchto VOP stali rozporné, resp. boli v rozpore s aktuálne platnými právnými predpismi Slovenskej Republiky, alebo Európskej Únie, uplatnia sa namiesto častí VOP, ktoré sa dostali s takouto právnou úpravou do rozporu, príslušné legislatívne normy vzťahujúce sa na konkrétny prípad.
 

Základné pojmy a termíny

Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri vzniku aktu podlliehajúcemu úprave týchto VOP a pri jeho následom plnení jedná za seba ako fyzickú osobu nepodnikateľa a zároveň ako fyzickú osobu nevykonávajúcu podnikateľskú, alebo ekvivalentnú činnost podľa iného ako živnostenského zákona a nejedná rovnako v mene iného subjektu, ktorého činnost' je činnosťou podnikateľskou v zmysle vyššie uvedenej definície.

 

Platcom sa rozumie taký odberateľ, ktorý uzatvoril resp. uzatvára resp. uzatvorí príslušným aktom právne záväzný vzťah smerujúci k realizácii predmetu plnenia, pričom tento nie je konečným príjemcom resp. spotrebiteľom predmetu plnenia.

 

Príjemcom sa rozumie konečný spotrebiteľ predmetu plnenia, ktorý bol pŕíslušným a dôveryhodne preukázateľným spôsobom splnomocnený odberateľom na prevzatiepredmetu plnenia, ako aj na prípravné akty smerujúce k stanoveniu spôsobu užívania a používania predmetu plnenia.

 

Predajcom sa rozumie zamestnanec dodávateľa, resp. osoba splnomocnená dodávateľom na jeho zastupovanie za účelom prípravy aktov smerujúcich k vzniku záväzkového vzťahu na základe týchto VOP a následného vzniku predmetu plnenia.

 

Odberateľom sa rozumie spotrebiteľ, plátca, príjemca a to v alikvótnom ponímaní vyššie uvedených definícií, ktorý vstupuje priamo do zaväzkového vzťahu s dodávateľom.

 

Cena a predmet plnenia

Cenníky a katalógy, ktoré vydáva dodávateľ, vrátane informácií o cenách predmetu resp. predmetov plnenia, ktoré poskytne dodávateľ ústne, písomne, telefonicky majú len informatívny charakter, pričom sú považované za nezáväzné a odberateľovi nevzniká právny

 

nárok na uplatnenie takejto ceny v prípade nesúhlasu dodávateľa a teda sú právne nevymáhateľné. Dodávateľ si týmto vyhradzuje právo pozmeniť, upraviť, alebo ekvivalentne nahradiť technické parametre predmetu plnenia ako a aj ceny predmetu plnenia, pričom na takéto konanie nepotrebuje dodatočný súhlas odberateľa, ani nie je dodávateľ povinný takúto skutočnosť vopred oznámiť odberateľovi akoukoľvek cestou. Dodávateľovi nevzniká právna ani iná forma zodpovednosti za chyby, ktoré vznikli tlačou propagačných, reklamných, obchodných, informačných technických podkladov, letákov, brožúr, etikiet a materiálov.

 

Závazné upresnenie ceny zo strany dodávateľa je možné len vo forme záväznej cenovej ponuky (ďalej len "ponuka), ktorá musí byť vyžiadaná odberateľom aje vystavená a viazaná na meno konkrétneho odberateľa, pričom platnost takejto ponuky je 7 kalendárnych dní od dátumu, kedy bola táto dodávateľom vystavená, ak sa dodávateľ a odberateľ písomne nedohodú inak, alebo ak nie je uvedený iný údaj na samotnej takto vystaveném ponuke.

 

Rovnako záväzné sú aj ceny uvedené na etiketách v predajných priestoroch dodávateľa, ako aj ceny predmetu plnenia uvedené na internete v internetovom obchode dodávateľa.

 

Všetky ceny uvádzané v ponuke, ako aj v predajni dodávateľa, či v jeho internetovom obchode sú uvázané v Eurách (EUR) vrátane DPH, pokiaľ nie je na ponuke výslovne uvedené inak. Táto cena nezahŕňa ani žiadne služby, ktoré by mohli byť považované za súvisiace, ani žiadne ďalšie služby, ak ponuka výslovne neustanovuje inak. V prípade, že má odberateľ záujem o poskytnutie súvisiacich služieb k predmetu plnenia uvedenom

 

v ponuke vystavenej dodávateľom, je povinný odberateľ tento fakt uviesť v objednávke predmetu plnenia, pričom na takéto služby sa vzťahujú platné ceny dodávateľa v čase poskytnutia predmetu plnenia zo strany dodávateľa.

 

Pre úpravu práv a povinností oboch strán sa predpokladá, že každý predmet plnenia bude používaný v režime obvyklého použitia a za obvyklých podmienok. V prípade,že dodávateľ požaduje, aby bol predmet plnenia použite Iný iným ako obvyklým spôsobom, je povinný toto jednoznačne uviesť vo svojej objednávke, ako aj v žiadosti o vystavenie ponuky, vrátane presného popisu predpokládaného použitia predmetu plnenia.

 

Objedávky, ponuka, Uzatvorenie zmluvy a záväzkový vzt'ah

Obchodný prípad vzniká dňom doručenia písomnej, alebo inak preukázateľne zaslanej objednávky zo strany odberateľa. Ako preukázateľné formy zaslania sa pre obchodné prípady zmluvných strán považuje písomná korešpondencia, fax, ako aj preukázateľná emailová komunikácia a vyplnenie príslušného formulára v internetovom obchode dodávateľa. Rovnako ten istý vzťah vzniká prezenčným nákupom v predajni dodávateľa vo forme blokového pultového maloobchodného predaja.

 

Ak nie je ustanovené v inej nadradenej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom inak, pre obchodný prípad resp. záväzkový vzťah, ktorý vzniká potvrdením doručenia objednávky dodávateľovi, resp. je samotným doručením, sú plne uplatňované tieto všeobecnéobchodné podmienky. Pre cenu predmetu plnenia sa uplatňuje štandardná cenníková cena dodávateľa platná ku dňu prijatia objednávky od odberateľa, pokiaľ nestanovuje písomná ponuka dodávateľa inak.

 

Dodávateľ akceptuje objednávku od odberateľa ako platnú, len ak splňa ďalej uvedené náležitosti. Objednávka od odberateľa musí byt' doručená formou, ako je uvedené vyššie.

 

Zároveň musí obsahovať meno a priezvisko ak sa jedná o fyzickú osobu, resp. obchodné meno, ak sa jedná o podnikateľský subjekt, pre fyzickú osobu musí ďalej obsahovať úplnú adresu trvalého pobytu a pri podnikateľských subjektoch úplnú adresu podnikania, resp. úplnú adresu registračného sídla, resp. úplnú adresu stálej prevádzkarne. Ďalej objednávka od odberateľa, ktorý je podnikateľským subjektom musí obsahovať jeho IČO, DIČ a v prípade že je plátcom DPH aj IČ DPH. Pri fyzických osobách musí byt' objednávka podpísaná samotným objednávateľom, alebo osobou na to písomne splnomocnenou, alebo poverenou objednávateľom resp. odberateľom. V prípade podnikateľského subjektu musí byt' objednávka podpísaná štatutárnym orgánom resp. štatutárnym zástupcom spoločnosti, resp. osobou disponujúcou prokúrou objednávateľa resp. odberateľa, resp. inou osobou, ktorú na to objednávateľ resp. oderateľ splnomocnil, resp. poveril. K podpisu musí byť pripojené meno osoby, ktorá objednávku podpísala.

 

Podpis v objednávke nie je povinný v prípade objednávky doručenej prostredníctvom emailu, alebo objednávky zadanej v elektronickej forme v internetovom obchode dodávateľa.

 

V takom prípade musí objednávateľ splniť náležitosti pre jednoznačnú identifikáciu objednávateľa a to riadnym vyplnením formulára v internetovom obchode dodávateľa, alebo v riadnom vyplnení hlavičky emailu obsahujúceho objednávku.

 

Bez ohľadu na štatút objednávateľa musí objednávka obsahovať jednoznačne určený predmet plnenia a množstvo, ktoré odberateľ požaduje. Rovnako je povinný odberateľ uviesť požadované súvisiace a doplnkové služby, ktoré v plnení požaduje.

 

Ak odberateľ vyznačí resp. uvedie v objednávke požiadavku na poskytnutie doplnkových a / alebo súvisiacich služieb, súhlasí s tým, že mu budú poskytnuté za podmienok obvyklých a že cena takto poskytutých služieb bude stanovená ako cena stanovená platným cenníkom dodávateľa ku dňu poskytnutia takejto služby.

 

Odberateľ smie uviesť aj dodacie podmienky ako miesto a termín dodania. Ak tieto nie sú

 

v rozpore s oprávneným záujmom dodávateľa, budú tieto akceptované. V prípade, že tieto dodávateľ nezadefinuje, alebo ak ich zadefinuje a tieto sú v rozpore s oprávneným záujmom dodávateľa, uplatnia sa dodacie podmienky stanovené dodávateľom, ktoré sú z hľadiska jeho obchodného styku obvyklé. Ak osoba poverená na prevzatie predmetu plnenia za objednávateľa nie je totožná s osobu, ktorá za objednávateľa podala resp. zaslala objednávku dodávateľovi, musí uviesť odberateľ aj celé meno a priezvisko osoby poverenej na prevzatie predmetu plnenia. Ak toto nebude uvedené, má dodávateľ za to, že osoba podávajúca objednávku za odberateľa je totožná s osobou poverenou na prevzatie predmetu plnenia zo strany odberateľa. V prípade existencie špecifických požiadaviek na predmet plnenia, ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach, je povinný objednávateľ toto zreteľne vyznačiť v objednávke.

 

Dodávateľ potvrdí odberateľovi prijatie objednávky a to takou formou, akou mu bola objednávka doručená. Ak tak dodávateľ neuskutoční najneskôr do 3 pracovných dní, má sa za to, že objednávka zo strany dodávateľa nebola akceptovaná. Prijatím objednávky odberateľom vzniká mezi odberateľom a dodávateľom zmluvný záväzkový vzťah na základe a za podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak dodávateľ potvrdí prijatie objednávky od odberateľa, ktorá vznikla na základe písomnej ponuky odberateľovi, uplatňujú sa na ňu podmienky a ceny uvedené v ponuke zaslanej objednávatelovi, avšak len v prípade, ak táto objednávka bola doručená dodávateľovi v lehote platnosti ponuky.

 

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdením prijatia objednávky a teda jej akceptáciou dodať za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach odberateľovi predmet plnenia v rozsahu a množstve tak, ako je uvedený v objednávke zaslanej odberateľom.

 

Ak dodávateľ zistí, že niektorú z požiadaviek na predmet plnenia a / alebo súvisiace služby a / alebo doplnkové služby a / alebo špecifické charakteristiky predmetu plnenia a jeho použitia, nemôže splniť, zašle dodávateľ odberateľovi novú ponuku so stanovením variantného riešenia oblasti, ktorú nie je schopný splniť. Potvrdenie prijatia takejto ponuky zo strany objednávateľa sa považuje za zaslanie objednávky dodávateľovi s podmienkami takými, ako boli uvedené v zaslanej ponuke od dodávateľa, ktorej prijatie objednávateľ potvrdil.

 

V prípade, že odberateľ nepotvrdí do konca lehoty platnosti novej ponuky od dátumu prijatia novej ponuky jej prijatie, považuje sa objednávka zo strany odberateľa, na základe ktorej táto bola zaslaná odberateľovi za neakceptovanú resp. nepotvrdenú dodávateľom. Ak už takáto objednávka bola dodávateľom pred tým akceptovaná resp. potvrdená, považuje sa aj tak za neakceptovanú resp. nepotvrdenú a zmluvný zaväzkový vzťah, ktorý vznikol na základe predmetnej objednávky medzi dodávateľom a odberateľom sa ruší.

 

Podmienky dodania a plnenia

Dodávateľ má právo žiadať od odberateľa zálohovú platbu za predmet plnenia. Požiadavku na zálohovú platbu od odberateľa oznámi dodávateľ odberateľovi preukázateľným zaslaním zálohovej faktúry. V prípade neuhradenia zálohovej platby v prospech účtu dodávateľa do termínu, ktorý je na zálohovej faktúre vyznačený, ktorú zaslal dodávateľ odberateľovi za účelom zálohy na predmet plnenia, vyznačený ako dátum splatnosti, ruší sa zmluvný záväzkový vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý vznikol zaslaním objednávky odberateľa dodávateľovi a takáto objednávka sa od tej chvíle považuje za neakceptovanú resp. epotvrdenú zo strany dodávateľa. Dátumom uhradenia platby v prospech účtu dodávateľa sa rozumie dátum pripísania takejto platby na účet dodávateľa.

 

Dodanie predmetu plnenia je uskutočňované v termínoch, ktoré sú uvedené v internetovom obchode dodávateľa, v ponuke zaslanej dodávateľom, alebo v termínoch stanovených dodávateľom inou formou. Pre dobu dodania predmetu plnenia sa adekvátne uplatňuje toto ustanovenia s ohľadom na to, akou cestou a formou a na základe akého podkladu bola zaslaná objednávka od odberateľa dodávateľovi. V prípade, že dodávateľ nie je schopný dodania predmetu plnania v takto stanovenom termíne, uplatní sa pre takúto situáciu postup, ako by dodávateľ nebol schopný splniť niektorú zo základných požiadaviek predmetu plnenia, tak ako je uvedené v podmienkach vyššie.

 

Za dodanie predmetu plnenia sa považuje buď prevzatie predmetu plnenia, v miestach na to určených dodávateľom, osobou, ktorá je na to určená v zmysle podmienok vychádzajúcich z objednávky zaslanej odberateľom, alebo odovzdanie predmetu plnenia na prepravu vybranému tuzemskému, alebo zahraničnému dopravcovi.

 

V prípade, ak objednávateľ jednoznačne neuviedol v objednávke zaslanej dodávateľovi požiadavku na doručenie tovaru zmluvným, alebo nezmluvným dopravcom dodávateľa, je možné prevzatie predmetu plnenia osobou na to určenou v zmysle pomdienok objednávky len v miestach na to určených dodávateľom. V prípade požiadavky odberatela na zabezpečenie prepravy zmluvným, alebo nezmluvným dopravcom dodávateľa, súhlasí odberateľ s tým, že spolu s cenou predmetu plnenia a ďalších súvisiacich a doplnkových služieb uhradí dodávateľovi aj náklady na takúto dopravu resp. prepravu predmetu plnenia a to v cene, ktorá je uvedená v cenníkoch dodávateľa platných ku dňu odovzdania predmetu plnenia na prepravu stanovenému dopravcovi. V prípade, že objednávateľ požaduje od dodávateľa zabezpečenie dopravy resp. prepravy predmetu plnenia, súhlasí objednávateľ s tým, aby dodávateľ stanovil spôsob a druh dopravy resp. prepravy predmetu plnenia s prihliadnutím na

 

všetky relevantné faktory na to vplývajúce na základe skúseností a posúdenia dodávateľa. Odberateľ na seba riziko poškodenia a / alebo zničenia predmetu plnenia preberá od chvíle, kedy dopravca odovzdá predmet plnenia odberateľovi.

 

V prípade neprevzatia predmetu plnenia odberateľom, ak tento bol daný na základe požiadavky odberateľa na dopravu resp. prepravu dopravcovi a to z viny odberateľa, je povinný odberatel znášať náklady na opätovné dodanie, pričom tieto budú stanovené platným cenníkom dodávateľa ku dňu opätovného odovzdania predmetu plnenia dopravcovi na dopravu resp. prepravu.

 

Odberateľ je hneď po prevzatí predmetu plnenia povinný skontrolovať typ a množstvo prevzatého predmetu plnenia, ako aj obal predmetu plnenia a to, či sa toto zhoduje s dodacím listom a / alebo výdajkou a / alebo dodacím listom dopravcu a / alebo výdajkou dopravcu.

 

V prípade, že čo i pri jedinom z uvedených faktorov zistí odberateľ nezhodu s dodacím listom a / alebo výdajkou, a / alebo dodacím listom dopravcu a / alebo výdajkou dopravcu, je povinný o tom najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia preukázateľne informovať dodávateľa. Dňom preukázateľného informovania dodávateľa o predmetnej skutočnosti sa začína reklamačné konanie v príslušnej veci a na vyriešenie predmetného problému sa uplatnia adekvátne ustanovenia platných právnych noriem Slovenskej Republiky vzťahujúce sa na reklamačný proces s ohľadom na podmienky ustanovené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačného poriadku dodávateľa.V prípade neinformovania dodávateľa o takomto stave v uvedenej lehote sa má za to, že predmet plnenia a podmienky uvedené vyššie sú v úplnom súlade s vyššie uvedenými dokladmi.

 

Odberateľ je hneď po prevzatí predmetu plnenia povinný skontrolovať zhodu sériových, výrobných čísel a iných dôležitých identifikačných údajov prevzatého predmetu plnenia a to, či sa toto zhoduje s dodacím listom a / alebo výdajkou. V prípade, že čo i pri jedinom

 

z uvedených faktorov zistí odberateľ nezhodu s dodacím listom a / alebo výdajkou, je povinný o tom najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia preukázateľne informovať dodávateľa. V prípade podania takejto informácie dodávateľovi, vyrieši tento stav dodávateľ najneskôr do la pracovných dní a to buď opravou uvedených dokladov, alebo výmenou predmetu plnenia na náklady dodávateľa. V prípade neinformovania dodávateľa o takomto stave v uvedenej lehote sa má za to, že predmet plnenia a podmienky uvedené vyššie sú v úplnom súlade s vyššie uvedenými dokladmi.

 

Dodávateľ je povinný zaslať predmet plnenia odberateľovi v originálnom balení výrobcu len ak je toto možné a účelné. V ostatných prípadoch má právo predmet plnenia zabaliť podľa vlastného uváženia tak, aby tento čo najviac vyhovoval podmienkam prepravy resp. dopravy a charakteru predmetu plnenia.

 

Storno objednávky zo strany odberatel'a

Odberateľ má právo stornovať objednávku a to najneskôr deň predtým, ako je deň, ktorý je podmienkami stanovenými týmito všeobecnými ochodnými podmienkami určený ako deň splnenia predmetu plnenia. V prípade takéhoto stornovania sa zaväzuje odberateľ znášať náklady na stornovanie objednávky následovne:

 

V prípade stornovania objednávky do potvrdenia prijatia objednávky zo strany dodávateľa vo výške la % z celkovej hodnoty objednávky a nie menej ako 33,19 €.

 

V prípade stornovania objednávky po potvrdení prijatia objednávky zo strany dodávatel'a a najneskôr deň pred dátumom, ktorý je týmito všeobecnými obchodnými podmienkami stanovený ako deň splnenia predmetu plnenia vo výške 50 % z celkovej hodnoty objednávky a nie meneje ako 165,97 €.

 

V prípade, že odberatel' vystornuje objednávku po termíne určenom na stornovanie objednávky, považuje sa toto stornovanie objednávky za zmluvne nepovolené a odberatel' sa zaväzuje znášať náklady na takéto nepovolené vystornovanie objednávky vo výške 100 %

 

z celkovej ceny predmetnej objednávky.

 

Vrátenie predmetu plnenia v zmysle Európskych noriem

Odberateľ má právo na vrátenie predmetu plnenia dodávateľovi bez udania dôvodu a to za podmienok a v lehote, akú stanovuje príslušný právny predpis. Takom prípade vráti dodávateľ odberateľovi celkovú cenu predmetu plnenia zníženú o manipulačné poplatky a to v lehote stanovenej vo všeobecných podmienkach týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom za dátum začatia plynutia lehoty sa považuje deň, kedy bol predmet plnenia preukázateľne doručený dodávateľovi. Celková cena predmetu plnenia sa skladá

 

z ceny predmetu plnenia a manipulačných poplatkov.

 

Z celkovej ceny predmetu plnenia tvorma manipulačné poplatky:

 

9,59 €, ak celková cena predmetu plnenia je v rozsahu od 16,60 do 39,83 €,

 

16,- €, ak celková cena predmetu plnenia je v rozsahu od 39,84 do 102,90 €,

 

23,30 €, ak celková cena predmetu plnenia je v rozsahu od 102,91 do 165,97 €, 43,58 €, ak celková cena predmetu plnenia je v rozsahu od 165,98 do 414,92 €, 80,93 €, ak celková cena predmetu plnenia je v rozsahu od 414,93 do 663,88 €, 118,27 €, ak celková cena predmetu plnenia je nad 663,88 €,

 

Na vrátenie poplatkov za dopravu predmetu plnenia, ako aj za súvisiace a doplnkové služby nemá odberateľ nárok.

 

Súvisiace a doplnkové služby

Ak odberateľ požaduje v objednávke zaslanej dodávatel'ovi poskytnutie súvisiacich a / alebo doplnkových služieb, budú tieto v prípade potvrdenia prijatia objednávky dodávateľom poskytnuté odberateľovi v cene tak, ako je stanovená cena aj pre samotný predmet plnenia. Dňom poskytnutia takýchto služieb sa rozumie deň, kedy tieto boli protokolárne vykázané dodávateľom. V prípade, že takéto služby majú súvis na užívanie predmetu plnenia, odberateľ sa zaväzuje do chvíle poskytnutia takýchto služieb viazaných na užívanie predmetu plnenia zaistiť jeho uskladnenie, resp. uloženie a to za podmienok, ktoré sú zodpovedajúce hodnote a charakteru tohto predmetu plnenia.

 

Ak odberateľ požaduje v objednávke zaslanej dodávateľovi poskytnutie súvisiacich a / alebo doplnkových služieb, budú tieto v prípade potvrdenia prijatia objednávky dodávateľom poskytnuté odberatel'ovi len za predpokladu, že tento zaistí prístup povereným osobám dodávateľa do priestorov, kde majú byt' predmetné služby poskytnuté a to za štandardných a obvyklých podmienok. Rovnako je povinný odberateľ poskytnúť povereným osobám dodávateľa všetku štandardnú a obvyklú súčinnosť pre poskytnutie takýchto služieb. V prípade, že odberateľ povereným osobám neumožní vstup do priestorov, kde má byt' predmetná služba vykonaná, alebo ak týmto osobám neposkytne vyššie definovanú súčinnosť, zaväzuje sa uhradiť odberateľovi ním preukázané náklady na takto neumožnené plnenie ako

 

aj opakovaný pokus na poskytnutie plnenia. Zároveň má právo odberateľ poskytnutie takýchto služieb odmietnuť, pričom záväzok dodávateľa vykonať takúto službu sa považuje za splnený v takomto prípade dňom, kedy sa dodávateľ aj druhý krát pokúsil bezvýsledne o poskytnutie takejto služby.

 

Ak odberateľ požaduje poskytnutie súvisiacej a / alebo dodatkovej služby sa iných ako obvyklých a štandardných podmienok stanovených dodávateľom, poskytnutie takejto služby je viazané na dohodu odobch zmluvných strán. Poskytnutie takýchto služieb zo strany dodávateľa sa odkladá v takomto prípade o dobu do kedy nedôjde k dohode dodávateľa s odberateľom na podmienkach poskynutia takejto služby.

 

Ak dodávateľ požaduje splnenie súvisiacej a / alebo doplnkovej služby, ktorej splnenie by mohlo zasiahnuť, alebo by zasiahlo do oprávnených záujmov a chránených práv tretích strán, je povinný dodávateľ splnenie takejto služby odmietnuť. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné náklady, ktoré mu takto vznikli z titulu nemožnosti realizácie predmetnej služby.

 

Predmet plnenia a jeho funkčné vlastnosti

Dodávateľ nezodopovedá za to, či ním poskytnutý predmet plnenia je použite Iný ku konkrétnemu účelu s výnimkou účelu, ktorý je stanovený výrobcom predmetu plnenia a / alebo účelu, ktorý dodávateľ potvrdí na základe požiadavky odberateľa v ponuke, na ktorú je náväzne podaná objednávka a / alebo na účel stanovený v inom zmluvnom dokumente medzi dodávateľom a odberateľom.

 

Ak odberateľ požaduje poskytnutie súvisiacej a / alebo doplnkovej služby, ktorá by narušila funkčnosť predmetu plnenia s ohľadom na účel použitia stanovený výrobcom predmetu plnenia a / alebo účelu, ktorý dodávateľ potvrdí na základe požiadavky odberateľa v ponuke, na ktorú je náväzne podaná objednávka a / alebo na účel stanovený v inom zmluvnom dokumente medzi dodávateľom a odberateľom, má právo dodávateľ poskytnutie takejto služby odmietnuť.

 

Vlastnícke práva a platobné podmienky

Obvyklými platobnými metódami za predmet plnenia sa považujú zálohová platba pripísaná na účet dodávateľa, platba v hotovoti prijatá poverenou osobou dodávateľa, platba riadna pripísaná na účet dodávateľa.

 

Výnimočné platobné metódy je možné využiť len po vzájomnej dohode preukázateľne odsúhlasenej dodávateľom, aj odberateľom, pričom využitie výnimočných platobných podmienok nemá a nesmie mať vplyv na výšku ceny predmetu plnenia. Náklady na realizáciu výnimočnej platobnej metóde znáša v plnej výške odberateľ.

 

Ak odberateľ v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, resp. zálohovej faktúre neuhradí

 

z akéhokoľvek dôvodu čo i len časť sumy splatnej na základe takéhoto dokladu, je povinný vykonať neodkladne kroky k dohode s dodávateľom o zmene dátumu splatnosti. Dodávateľ má právo odmietnuť iniciatívu odberateľa na zmenu termínu splatnosti. Ak z akéhokoľvek dôvod nedôjde k preukázateľne odsúhlasenej dohode medzi dodávateľom a odberateľom o

 

zmene termínu splatnosti, vyhradzuje si dodávateľ právo účtovať odberateľovi úrok

 

z omeškania a to vo výške jednej tristošesťdesiatpätiny zo štvornásobku aktuánej REPO sadzby Národenej Banky Slovenska z aktuálne dlžnej sumy a to za každý započatý deň omeškania úhrady po dátume splatnosti uvedenej na príslušnom doklade až do dátumu úplného uhradenia predmetného záväzku na základe predmetého dokladu.

 

Za dátum uhradenia resp. splnenia záväzku zo strany odberateľa sa rozumie dátum pripísania úhrady od odberateľa na účet dodávateľa, alebo dátum, ku ktorému bola na základe prijmového pokladničného dokladu, alebo paragónu z registračnej pokladnice prijatá hotovostná úhrada poverenou osobou dodávateľa od odberateľa.

 

Odberateľ sa zaväzuje, že úhradu závazku na základe vystavenej faktúry neuskutoční skôr, ako v deň nasledujúci po dátume vystavenia faktúry. V prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje odberateľ nahradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu z porušenia tohto závazku vzniknú a to v sume nie nižšej ako 9,96 €  a nie vyššej ako 16,60 €  a to na základe výzvy dodávateľa s vyčíslením takýchto nákladov.

 

V prípade, ak odberateľ zrealizuje platbu v hotovosti u osoby poverenej dodávateľom, bude mu vystavený prijmový pokladničný doklad, na ktorom musí byť uvedené, platba voči ktorej faktúre a / alebo zálohovej faktúre a / alebo faktúram a / alebo zálohovým faktúram a / alebo zmluve a / alebo zmluvám má byť takto uskutočnená. Ako podklad na uvedenie takejto skutočnosti na prijmovom pokladničnom doklade bude akokoľvek vznesená požiadavka resp. poskytnutá informácia zo strany odberateľa. Dodávateľ neručí za chyby, ktoré vzniknú z titulu nesprávne vznesenej požiadavky, alebo poskytnutej informácie zo strany odberateľa. Dodávateľ neumožní v prípade chyby, ktorú on sám nezavinil, aby došlo k zmene párovania úhrady s iným dokladom, ako je uvedené na vystavenom prijmovom pokladničnom doklade. Uvedené ustanovenia sa netýkajú prípadu, keď poverená osoba dodávateľa vystaví odberateľovi paragón z regisračnej pokladnice pri prezenčnom pultovom blokovom maloobchodnom predaji v prevádzke dodávateľa na to určenej.

 

Faktúra a / alebo zálohová faktúra, na ktorej je uvedený ako spôsob platby hotovostná platba nie je dokladom o vykonaní platby resp úhrady. Takýto údaj je len informatívny pre vystavenie prijmového pokladničného dokladu vo chvíli prijatia platby od dodávateľa.

 

Predmet plnenia je majektom a vlastníctvom dodávateľa až do úplného uhradenia jeho úplnej kúpnej ceny na základe dokladu vystaveného dodávateľom. Toto ustanovenie je platné aj

 

v prípade, ak predmet plnenia je, alebo bol začlenený do systému odberateľa, resp. iného systému tretej strany. Akýkoľvek akt, ktorý sa posudzuje ako zásah do majektových, ako aj iných oprávnených práv a záujmov a práv dodávateľa k predmetu plnenia, kým je jeho vlastníkom dodávateľ je neplatný a vylúčený.

 

V prípade, že odberateľ neuhradí celú kúpnu cenu predmetu plnenia vrátane príslušenstva dodávateľovi najneskôr do 14 dní od dátumu splatnosti záväzku, ktorý vznikol s ohľadom na predmetný predmet plnenia odberateľovi, dáva odberateľ dodávateľovi neodvolateľný súhlas na prevzatie späť resp. odobratie predmetu plnenia späť pre osoby na to dodávateľom poverené a / alebo splnomocnené, ako aj neodvolateľný súhlas na vstup do priestorov, v ktorých sa predmet plnenia nachádza za účelom jeho spätného prevzatia resp. odobratia predmetu plnenia a to v čase obvyklom na vstup do takýchto priestorov.

 

Odberateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné náklady a škody,

 

ktoré dodávateľovi v súvislosti s takýmto spätným prevzatím resp. odobraním predmetu plnenia vznikli.

 

Odberateľ spätným prevzatím resp. odobratím predmetu plnenia zo strany dodávateľa nie je oslobodený od vzniknutého záväzku uhradiť celú kúpnu sumu vrátane príslušenstva, penále, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a ďalších súvisiachch nákladov a škôd a obdobných záväzkov voči dodávateľovi.

 

V prípade, že odberateľ je v omeškaní so splnením svojho záväzku voči dodávateľovi, súhlasí s tým, že mu dodávateľ podľa vlastného uváženia môže pozastaviť, resp. prerušiť poskytovanie predmetu plnenia, ako aj súvisiacich a doplnkových služieb ako aj záručného servisu a služieb a plnení obdobných a to až do doby uhradenie celého záväzku voči dodávateľovi, vrátane príslušenstva, penále, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a obdobných záväzkov voči dodávateľovi.

 

Záručné podmienky

 

Záruka a jej obsah

Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na jednotlivé položky predmetu plnenia

 

s výnimkou takého predmetu plnenia, pri ktorom sám nie je vlastníkom pred uskutočnením predaja odberateľovi, ale je len prevádzateľom užívateľských práv. Záruka sa vzťahuje na taký predmet plnenia, ako je uvedený vo faktúre a / alebo inom účtovnom doklade a / alebo príslušnom doklade preukazujúcom dodanie predmetu plnenia a / alebo dodacom liste a / alebo inštalačnom liste alebo protokole a / alebo výdajke a / alebo servisnom protokole a / alebo výrobnom liste a / alebo inom doklade, z ktorého je predmet plnenia jednoznačne identifikovateľný. Poskytnutím záruky k predmetu plnenia nie sú dotknuté práva odberateľa ako spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú s osobitných právnych noriem Slovenskej Republiky, alebo Európskej Únie.

 

Dížku záručnej doby vyznačí dodávateľ na príslušnom doklade, pričom táto môže byt' rozdielna pre jednotlivé časti predmetu plnenia. V prípade, ak nie je na príslušnom doklade uvedená dížka záručnej lehoty, použije sa na takýto predmet plnenia záručná lehota 24 mesiacov, resp. iná záručná lehota vyplývajúca z právnych noriem Slovenskej Republiky a Európskej Únie.

 

Dodávateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť na rozšírení záruky a / alebo predlžení záručnej doby na predmet plnenia, avšak musia tak uskutočniť zmluvnou formou medzi týmito zmluvnými stranami. V takom prípade sú príslušné ustanovenia takejto zmluvy nadradené týmto všeobecným obchodným podmienkam.

 

Na podmienky nestanovené v takejto zmluve sa uplatnia ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok alikvótne.

 

V prípade poskytnutia predmetu plnenia odberateľovi ako spotrebiteľovi, tj. užívateľovi predmetu plnenia, sa uplatní pre stanovenie záruky príslušné ustanoveie občianskeho zákonníka. V zmysle občianskoprávnych vzťahov je dodávateľ zodpovedný za chyby, ktoré sa prejavujú ako rozporné s kúpnou zmluvou, pričom za kúpnu zmluvu sa považujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok s ohľadom na občiansky zákonník.

 

V prípade poskytnutia súvisiacich a dodatkových služieb zo strany dodávatel'a odberatel'ovi ako spotrebitel'ovi takýchto služieb, ktoré majú charakret tvorby diela, alebo charakter tomu obdobný, použijú sa pre záruku ustanovenia občianskeho zákonníka o zmluve o dielo.

 

V prípade nárokov odberatel'a vychádzajúcich zo záruky, ktorá spadá pod režim obchodného zákonníka, sa riadia podmienkami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

V prípade, že predmetom plnenia je dielo, ku ktorému nie je nositel'om práv dodávatel', ale tento je len prevádzačom uživatel'ských práv na odberatel'a, vzťahujú sa na záruku podmienky autorského zákona.

 

Životnosťou bežnou pre predmet plnenia sa rozumie taká životnosť tohto predmetu plnenia, ktorá je obvyklá pri správnom používaní v zmysle návodu na použitie, pri jeho správnom ošetrovaní v zmysle návodu na použitie, pri správnej manipulácii s ním v zmysle návodu na použitie a v zmysle bežného a obvyklého režiu použitia a narábania s ním.

 

Záručná doba počas ktorej je možné predmet plnenia reklamovať sa vzťahuje len na životnosť predmetu plnenia a to len na také chyby, ktoré su zjavnými výrobnými vadami predmetu plnenia, materiálové chyby predmetu plnenia, či spôsob spracovania predmetu plnenia. Záruka nie je poskytnutá na také použitie resp. narábanie s predmetom použitia, ktoré sú

 

v rozpore s návodom na použitie, resp. štandardným a obvyklým použitím predmetu plnenia a / alebo také konanie, ktoré znižuje životnosť bežnú pre predmet plnenia. Za rozpor s kúpnou zmluvou v zmysle občanskeho zákonníka nie je možné považovať rovnako reklamáciu vtedy, ak predmet plnenia nesplňa také parametre, ktore nie sú stanovené výrobcom pre daný predmet plnenia, alebo také, ktoré sa nenachádzajú v inej technickej či obchodnej dokumentácii, či záväzných technických normách.

 

Zmluvná záruka je platná pre také obchodné zaväzkové vzťahy, ako aj ostatné právne záväzkové vzťahy medzi dodávatel'om a odberatel'om, ktoré spadajú pod režim obchodného zákonníka. Pre vzťahy patriace pod režim občianskeho zákonníka sa táto vzťahuje len na dlžku, ktorá presahuje zákonnú záručnú lehotu

 

Odberatel'ovi bez ohl'adu na uplatňovaný režim počas celej záručnej lehoty patrí právo na bezplatné odstránenie takých chýb, ktoré sú predmetom záruky a sú odstránitel'né. V prípade neodstránitel'nej chyby mu patrí právo na bezplatnú výmenu predmetu plnenia za predmet plnenia s rovnakými vlastnosťami a parametrami. V prípade nemožnosti výmeny predmetu plnenia prináleží odberatel'ovi právo na finančné vyrovnanie vo výške hodnoty takej časti predmetu plnenia, ktorú nie je možné vymeniť. Ak dodávatel' usúdi, že v prípade opravitel'nej chyby by takáto oprava bola neekonomická, alebo neefektívna, má právo rozhodnúť o tom, že namiesto opravy poskytne odberatel'ovi bezplatnú výmenu takejto časti predmetu plnenia tak, ako je definované vyššie, alebo finančné vyrovnanie tak, ako je definované vyššie.

 

O dobu od podania reklamácie po dobu opravenia opravitel'nej chyby, alebo vady na predmete plnenia sa záručná doba predlžuje. V prípade poskytnutia bezplatnej výmeny predmetu plnenia sa na novoposkytnutý resp. vymenený predmet plnenia vzťahuje len záručná doba, ktorá by zostávala predmetu plnenia pôvodnému pred tým, než tento bol reklamovaný.

 

Dodávatel' má povinnosť plniť si voči odberatel'ovi záväzky vyplývajúce zo záruky len vtedy, ak odberatel' nie je v omeškaní s úhradou celej kúpnej ceny predmetu plnenia voči

 

dodávatel' ovi.

 

Zákonná ani zmluvná záruka sa neuplatňuje na: bežné a obvyklé opotrebenie predmetu plnenia pri jeho obvyklom používaní, ako aj na chyby a vady, ktoré užívate l' spôsobí takým použitím, ktoré je v jednoznačnom rozpore s návodom na použitie, a / alebo návodom na obsluhu a / alebo bežnými a obvyklými podmienkami na používanie a obsluhu a / alebo

 

používaním v rozpore s platnými technickými normami a / alebo nedodržaním pokynov na údržbu obsiahnutých, či už vo vybranom dokumente, ktorý obdržal odberatel' od dodávatel'a a / alebo ktoré obdržal ústnym podaním od dodávatel'a. Rovnako sa záruka nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli nesprávnou prepravou a / alebo nesprávnym skladovaním a / alebo neprimeraným, neobvyklým, neštandardným zaobchádzaním, neodbronou manipuláciou, obsluhou a zaobchádzaním, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcu a / alebo dodávatel'a. Záruka sa rovnako nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú neodvratnou udalosťou ako sú prírodné katastrofy, neštastia, zemetrasenia, povodne, požiar, výrazne zmenené poveternostné vplyvy, poškodenie a / alebo zásah bleskom.

 

Rovnako sa záruka nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli nadmerným mechanickým opotrebením a / alebo používaním či inštaláciou nesprávnych a / alebo nevhodných prídavných zariadení, programového vybavenia a / alebo neodbornou inštaláciou či používaním takýchto prostriedkov.

 

Záruka sa tiež nevzťahuje na rutinnú a bežnú údržbu, čistenie, ako aj obdobné úkony údržby opísane a stanovené výrobcom a / alebo dodávatel'om ku konkrétnemu predmetu plnenia. Tiež sa záruka nevzťahuje na súčasti predmetu plnenia, ktoré majú výrobcom limitovanú životnosť a táto už bola prekročená, ako aj na prirodzené opotrebovanie súčastí predmetu plnenia stanovených výrobcom pri správnom a obvyklom používaní.

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia odberatel'om.

 

Zmluvná, ako aj zákonná záruka resp. záručná doba je ukončená bud' riadnym uplynutím, alebo nedodržaním podmienok stanovených na prevádzku a využívanie predmetu plnenia, alebo nevykonaním, alebo zanedbaním stanovenej údržby predmetu plnenia, ktorá bola stanovená výrobcom a / alebo dodávatel'om. Rovnako sa končí ak dôjde k porušeniu záručnej nálepky a / alebo plomby, ako aj neodborným a / alebo neoprávneným zásahom do predmetu plnenia, s výnimkou autorizovaných servisov a / alebo osôb poverených dodávatel'om na výkon opráva / alebo údržby. V prípade nedodržania záručných podmienok, dochádza k zániku všetkých práv odberatel'a vyplývajúcich zo zmluvnej i zákonnej záruky

 

V prípade, že je predmetom plnenia dielo, ktorého nositel'om autorkých práv nie je dodávatel', záruka sa vzťahuje len na médiá, na ktorých je toto dielo distribuované a na ich fyzický stav, ktorý musí byť taký, aby tieto boli bežne použitel'né a čitatel'né štandardnými a obvyklými technickými prostriedkami. Vo chvíli, kedy uživateľ odstráni ochranné prvky distribúcie tohto diela, stáva sa užívatel'om tohto diela a je povinný riadiť sa licenčnými podmienkami autora resp. nositel'a autorských práv k dielu. Takýto predmet plnenia nie je možné vrátiť dodávatel'ovi, ak na tomto boli odstránené ochranné prvky distribúcie. Obsah záruky takéhoto predmetu plnenia sa riadi licenčnými podmienkami autora, alebo nositel'a autorských práv.

 

Ak nastane záručná vada na bežnom predmete plnenia, ktorá spôsobí nefunkčnosť alebo stratu predmetu plnenia, ktoré je považované za dielo, ku ktorému nie je dodávatel' nositel'om autorských práv, zabezpečí dodávatel' na svoje náklady nápravu, ktorou bude uvedený predmet plnenia do riadneho stavu vakom bol pred nastatím poruchy resp. chyby.

 

V prípade výkonu opráv na predmete plnenia po uplynutí záručnej doby pre predmet plnenia, stanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky zmluvnú záruku pre takéto práce na 3 mesiace a na materiál na ne použitý na 6 mesiacov. Toto platí, ak sa dodávatel a odberatel' preukázatel'nou formou nedohodnú inak.

 

Podmienky záruky

 

Miesto a spôsob možnosti uplatnenia reklamácie, ako aj miesto jej uplatnenia sa riadi reklamačným poriadkom dodávateľa s ohľadom na tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

Pre uplatnenie reklamácie je povinný odberateľ vždy pri podávaní reklamácie predložiť doklad preukazujúci kúpu tovaru od odberateľa ako sú faktúra, paragón z registračnej pokladnice, alebo iný účtovný doklad a to spolu s dodacím listom a / alebo výdajkou, alebo iný doklad preukazujúci podrobnosti k predmetu plnenia na základe ktorých je predmet plnenia jednoznačne identifikovateľný. Ak bol predmet plnenia doručovaný odberateľovi, musí odberateľ tiež predložiť doklad o prevzatí predmetu plnenia od dopravcu, ak mu bo tento dopravcom vydaný.

 

Spolu s dokladmi je povinný predložiť konkrétny reklamovaný predmet plnenia, ktorý je kompletný, čistý, ktorý nemá poškodené, alebo odstránené záručné nálepky a / alebo plomby, ktoré neboli nahradené novými od osôb oprávnených dodávateľom, alebo autorizovaným servisom. Rovnako k nemu musí doložiť kompletnú dokumentáciu, návod na použitie a ďalšiu dokumentáciu, ak ju pôvodné balenie predmetu plnenia obsahovalo.

 

Tiež musí dodávateľ uviesť jasný a zrozumiteľný popis chyby, vady a prejavov vady a / alebo chyby.

 

Ak na predmet plnenia bola uplatňovaná ešte iná zmluvná záruka dohodnutá mimo týchto všeobecných obchodných podmienok, je povinný predložiť odberateľ rovnako aj doklad preukazujúci nárok na takúto záruku.

 

Podmienky pre prevádzku a narábanie predmetu plnenia

Predmet plnenia smie byť prevádzkovaný a používaný len v štandardnom a obvyklom prostredí, ktoré sa neprejavuje výrazným výkyvom prašnosti, teplôt, vlhkosti vzduchu, vlhkosti prostredia, statického náboja prostredia, rovnako smie byť používané ak ide o elektrické zariadenie len zapojené v sieti, ktorá zodpovedá platnej technickej norme. Predmet plnenia musí byť riadne udržiavaný a zaťažovaný smie byť len v súlade s pokynmi výrobcu a / alebo dodávateľa.

 

S predmetom plnenia je možné zaobchádzať len v súlade s návodom na použitie a obvyklým spôsobom v súlade s platnými normami. S predmetom plnenia smie byť používané len originálne príslušenstvo vyrobené resp. stanovené, resp. odporučené výrobcom predmetu plnenia a / alebo dodávateľom.

 

Zásahy do predmetu plnenia smú byť vykonané len autorizovaný servisom, alebo osobami na to povereným i dodávateľom. V prípade takéhoto zásahu nestráca odberateľ právo na uplatnenie záručných práv aj v prípade poškodenia a / alebo odstránienia záručných nálepiek a / alebo plômb, ak tieto boli osobami na to oprávnenými následne nahradené novými.

 

V prípade, ak odberateľ odovzdá predmet plnenia na opravu, alebo na uplatnenie záruky, je povinný vytvoriť si zálohy dát na nosiče informácií a zariadenie zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k úniku dôverných informácií a dát, alebo aby nemohlo dôjsť k zneužitiu takýchto informácií a údajov. Dodávateľ nezodpovedá za stratu dát uložených na a / alebo v prostriedkoch predmetu plnenia.

 

Dodávateľ negarantuje plnú kompatibilitu predmetu plnenia s inými zariadeniami, ak toto výslovne neuviedol v ponuke zaslanej odberateľovi, ak ten o takúto informáciu požiadal.

 

Ak odberateľ žiada od odávateľa poskytnutie doplnkovej služby zameranej na rozšíenie predmetu plnenia o iné súčasti, ktoré nie sú predmetom tohto plnenia a tieto odberateľ dodá dodávateľovi, tento tak vykoná v súlade podmienkami na poskytnutie súvisiacich a dodatočných služieb, uvedených vyššie v týchto všeobecných obchodných podmienkach, avšak nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za zmenu povahy predmetu plnenia ktorá poskytnutím takejto služby nastane, ako ani za chyby a vady, ktoré v súvislosti s tým môžu nastať.

 
 

Neoprávnená reklamácia

V prípade, ak odberatel reklamuje predmet plnenia a reklamácia bude dodávateľom zamietnutá, resp. vybavená ako neopodstatnená, zaväzuje sa odberateľ uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné náklady, straty a škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto reklamáciou a to hlavne náklady na dopravu a prepravu, na testovanie a pod. a to podľa platného cenníka dodávateľa platného ku dňu podania takejto reklamácie. Zároveň odberateľ súhlasí, že dodávateľ smie obmedziť odberateľove práva na držanie a dispozíciu k takémuto predmetu plnenia podľa svojho uváženia a to až do doby, kým odberateľ neuhradí náklady, straty a škody, ktoré dodávateľovi, ktoré mu preukázateľne vznikli pri takejto neoprávnenej reklamácii.

 

13. Zodpovednosť

Ak dodávateľ spôsobil škodu tým, že porušil svoje povinnosti dodávateľa vyplývajúce mu z týchto všeobecných obchodných podmienok, tak za ňu zodpovedá v plnej miere s výnimkou ak tejto škode ani pri vynaložení všetkého možného úsilia predísť nemohol.

 

Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú odberateľovi porušením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok zo strany odberateľa.

 

Maximálna vyška škody odberateľa, za ktorú preberá dodávateľ zodpovednosť v prípade, že poruší svoje povinnosti vychádzajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok, je stanovená čiastkou výšky kúpnej ceny predmetu plnenia, s ohľadom ktorý došlo ku vzniku škody odberateľovi, ak nie je dohodnutá výška škody medzi odberateľom a dodávateľom inak.

 

Dodávateľ neručí za škodu, ktorej mohol odberateľ predísť relevantnými krokmi, ktorými by bolo škode zabránené.

 

Odberateľ si smie uplatniť škodu u dodávateľa oznámením škodovej udalosti a jej zdokumentovaním a to najneskôr do 30 dní od kedy ku predmetnej škodovej udalosti zavinenej dodávateľom došlo.

 

Dodávateľ ani odberateľ nenesú zodpovednosť za škody druhej strany, ktoré boli spôsobené vyššou mocou a / alebo okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle odberateľa resp. dodávateľa, pričom týmto nebolo možné ani pri vynaložení všetkého možného úsilia zabrániť a / alebo predísť, pričom tieto okolnosti musia byt' zavinené objektívne neodvrátiteľnou náhodou.

 

14. Všeobecné ustanovenia

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záväzkového vzťahu vyplývajúceho mu z týchto všeobecných obchodých podmienok a to ak odberateľ mešká s úhradou svojich záväzkov voči dodávateľovi po dobu viac ako 14 dní od splatnosti takýchto záväzkov. Odstúpením od takéhoto záväzkového vzťahu nezaniká právo dodávateľa na ochranu jeho vlastníckych práv k predmetu resp. predmetom plnenia, ako aj právo na zabezpečenie svojich phľadávok voči odberateľovi v zmyle týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Dodávateľ v prípade, že mu vznikne povinnosť úhrady voči odberateľovi, poukáže ju na účet odberateľa do 14 dní, od kedy mu táto povinnosť vznikne. Pokiaľ dodávateľovi nie je číslo účtu odberateľa známe a do 14 dní sa mu ho nepodarí od odberateľa získať, poukáže úhradu formou poštovej poukážky v prospech mena a na adresu odberateľa tak, ako mu je známa.

 

V prípade vrátenia sa takto odoslanej úhrady si vyhradzuje dodávateľ právo pozdržať ďalšiu úhradu voči odberateľovi, kým mu tento neoznámi detailné informácie potrebné k úhrade. Na oznámenie takýchto informácií je povinný dodávateľ odberateľa vyzvať preukázateľnou formou najneskôr do 3 dní, od kedy sa mu úhrada vrátila ako nedoručiteľná.

 

Práva a povinnosti vychádzajúce zo záväzkového vzťahu na základe týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky a Európskej Únie. V prípade sporu medzi účastníkmi týchto vzťahov bude určený ako rozhodujúci súd ten, ktorý je mieste príslušný k sídlu žalujúcej strany sporu, avšak tento sa musí nachádzať na úzeí Slovenskej Republiky. Ak sa miestne príslušný súd žalujúcej strany nenachádza na území Slovenskej Republiky, bude na vyriešenie sporu považovaný za prúslisný súd, ktorý je miestne príslušný sídlu odporcu sporu. Ak sa miestne príslušný súd odporcu nenachádza na území Slovenskej Republiky, smie byť ako príslušný súd vybraný hociktorý súd na území Slovenskej Republiky.

 

Text týchto všeobecných obchodných podmienok sa nachádza na viditeľne označenom mieste internetového obchodu dodávateľa, ako aj vo všetkých jeho priestorich dostupných pre odberateľa. Na uvedených miestach ich má dodávateľ kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu za obvyklých podmienok. Na požiadanie je povinný odberateľ poskytnúť dodávateľovi kópiu týchto všeobecných obchodných podmienok. Záväzkový vzťah medzi odberateľom a dodávateľom na základe a v rozsahu týchto všeobecných obchodných podmienok vzniká doručením objednávky odberateľa zaslenej dodávateľovi.

 

Všetky písomnosti sa považujú za doručené druhej strane ku dňu kedy boli druhou stranou prebrané. V prípade, že druhá zmluvná strana nepreberie písomnosť, táto sa považuje za doručenú dňom, kedy odosielajúca strana obdrží túto písomnosť vrátenú ako nedoručiteľnú. Toto ustanovenie sa uplatňuje len za podmienky, že písomnosť bola riadne adresovaná druhej strane a že nebola vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu neexistenie, alebo neúplnosti adresy druhej strany.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a právoplatnosť dňom 2.10.2015.