Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy vyplývajúce zo všeobecných obchodných podmienok dodávateľa a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Odberateľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné podmienky a súčinnosť pre osoby poverené dodávateľom, aby mohla byť vykonaná obhliadka predmetu plnenia, ak na tento predmet plnenia odberateľ podal reklamáciu. Ak toto nesplní a na predmete plnenia sa prejavia ďalšie následky, chyby a vady, ktorým sa mohlo predísť včasnou obhliadkou predmetu plnenia dodávateľom, odberateľ môže uplatňovať v reklamácii len škody, chyby a vady, ktoré boli zjavné ešte pred tým, než nastali nové vady, škody a chyby, ktoré by sa neboli prejavili, ak by bolo dodávateľovi umožnené včas a riadne vykonať obhliadku reklamovaného predmetu plnenia. Nové škody, vady a chyby smie v reklamácii odberateľ uplatniť, len ak preukáže, že včasnou a riadnou obhliadkou reklamovaného predmetu plnenia dodávateľom týmto nebolo možné predísť.

Odberateľ je povinný všetky zistené chyby, vady, škody a nedostatky na predmete plnenia ohlásiť dodávateľovi neodkladne.

Odberateľ smie reklamáciu uplatniť len písomnou formou spolu s predložením predmetu plnenia, ktorý je ním reklamovaný, vrátane všetkých náležitostí, tak, ako to stanovujú všeobecné obchodné podmienky dodávateľa. Reklamáciu smie uplatniť len na mieste na to vyhradenom dodávateľom, resp. v autorizovaných servisoch, ktoré sú na to autorizované výrobcom predmetu plnenia, ak sa takýto nachádza v krajine zistenia chyby, vady, škody na predmete plnenia. V prípade, že predmet plnenia bol zakúpený v prevádzke dodávateľa v blokovom maloobchodnom predaji, smie si uplatňovať odberateľ reklamáciu výhradne v tejto prevádzke odberateľa, ak neustanovujú záručné podmienky predmetu plnenia inak.

Ak odberateľ nepredloží pri podávaní reklamácie všetky náležitosti uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa, dodávateľ má právo reklamáciu odmietnuť.

Dodávateľ oboznámi odberateľa s výsledkom reklamácie a s ďalším postupom najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. V odôvodnenom prípade smie dodávateľ predlžiť túto lehotu na 90 dní, pričom o tom musí preukázateľne informovať odberateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo využiť na zabezpečenie záručného servisu a služieb s tým spojených tretie strany, podľa vlastného uváženia.

V prípade, že odberateľ požaduje vykonanie záručného servisu v mieste, kde sa nachádza predmet plnenia, ktorý je rozdielny s miestom určeným na podanie reklamácie, zaväzuje sa týmto uhradiť dodávateľovi všetky náklady, ktoré mu vzniknú navyše oproti nákladom, ktoré by musel vynaložiť pri záručnom servise v miestach, ktoré na to určuje tento reklamačný poriadok ako miesta na podanie reklamácie. Vykonanie takéhoto servisu je podmienené kapacitami dodávateľa a odberateľovi podaním požiadavky na takýto servis nevzniká právny nárok na jeho poskytnutie.

V prípade, že po dohode oboch strán dôjde dodávateľom k činnosti smerujúcej k záručnej oprave na inom mieste ako je miesto určené týmto reklamačným poriadkom ako miesto pre podávanie reklamácie, bude táto služba poskytnutá odberateľovi len za predpokladu, že tento zaistí prístup povereným osobám dodávateľa do priestorov, kde majú byt' predmetné služby poskytnuté a to za štandardných a obvyklých podmienok. Rovnako je povinný odberateľ poskytnúť povereným osobám dodávateľa všetku štandardnú a obvyklú súčinnosť pre poskytnutie takýchto služieb. V prípade, že odberateľ povereným osobám neumožní vstup do priestorov, kde má byt' predmetná služba vykonaná, alebo ak týmto osobám neposkytne vyššie definovanú súčinnosť, zaväzuje sa uhradiť odberateľovi ním preukázané náklady na takto neumožnené splnenie služby ako aj opakovaný pokus na poskytnutie splnenia služby. Zároveň má právo odberateľ poskytnutie takýchto služieb odmietnuť, pričom záväzok dodávateľa vykonať takúto službu sa považuje za splnený v takomto prípade dňom, kedy sa dodávateľ aj druhý krát pokúsi bezvýsledne o poskytnutie takejto služby.

Dodávateľ odstupuje automaticky od záruky ak pre predmet plnenia, ak na čo i len jeho jednotlivej časti zistí porušenie podmienok záruky stanovené všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa. V prípade, ak dodávateľ' zistí, že odberateľ podal reklamáciu za podmienok, kedy boli porušené podmienky záruky, vyhodnotí túto reklamáciu automaticky ako neoprávnenú. V takom prípade sa na takúto reklamáciu vzťahujú ustanovenia všeobecných obchodných podmienok dodávateľa o neoprávnenej reklamácii.

Tento reklamačný poriadok nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňa 2.10.2015.